Giới Thiệu và Điều Khoản

GIỚI THIỆU

Trang web tại địa chỉ https://www.chuyensaugold.com được điều hành bởi đội ngũ admin CHUYÊN SÂU GOLD (chúng tôi hoặc của chúng tôi). Một số link liên kết của chúng tôi có thể có điều khoản sử dụng và/hoặc chính sách quyền riêng tư của riêng website/công ty (hoặc) nhãn hiệu đó, có thể khác nhau, được đăng trên website của riêng công ty (hoặc) nhãn hiệu đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét điều khoản sử dụng và/hoặc các chính sách quyền riêng tư đó khi liên kết tới những trang web đó. Nếu không có quy định khác ở các trang web đó, những Điều khoản sử dụng này (bao gồm Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Sau đây sẽ áp dụng quy định tương tự) sẽ áp dụng đối với việc sử dụng Trang web của bạn.

CHẤP THUẬN ĐIỀU KHOẢN

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐÓ. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP THUẬN HOÀN TOÀN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, BẠN KHÔNG NÊN SỬ DỤNG TRANG WEB.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi khuyên bạn thường xuyên kiểm tra trang này để đảm bảo bạn đã đọc phiên bản mới nhất. Việc bạn sử dụng Trang web sẽ được xem như sự chấp thuận phiên bản hiện tại của Điều khoản sử dụng này. Một số trang (nếu có) trên Trang web chỉ có thể được sử dụng và truy cập bởi người có độ tuổi hợp pháp. Nếu bạn chưa đạt độ tuổi hợp pháp này ở quốc gia bạn cư trú và quốc gia bạn đang truy cập, vui lòng thoát khỏi trang ngay lập tức.

CHẤP THUẬN SỬ DỤNG

Bạn đồng ý rằng tất cả việc sử dụng Trang web của bạn phải phù hợp với các điều kiện sau: bạn không thể sử dụng Trang web vào bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp (ở Việt Nam, quốc gia bạn cư trú và/hoặc quốc gia bạn đang truy cập Trang web) hoặc bị cấm bởi Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào; bạn không thể sao chép, tải xuống, tái sản xuất, tái bản, dựng lên, quảng bá, truyền tải bất kỳ tài liệu nào trên Trang web dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ trường hợp hoàn toàn cần thiết đối với việc sử dụng của riêng cá nhân bạn (hoặc) và được chúng tôi (CHUYÊN SÂU GOLD) cho phép, phi thương mại, hợp pháp, ở nhà, trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản với CHUYÊN SÂU GOLD. Bạn không thể, và không được hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào né tránh hay vô hiệu hóa bất kỳ tính năng bảo mật nào của Trang web hoặc tải lên, truyền tải hoặc phân tán bất kỳ virus hoặc mã độc hại nào qua Trang web.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả bản quyền, nhãn hiệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác xuất hiện hoặc được bao hàm trong Trang web sẽ luôn là tài sản độc quyền của và thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi. Trừ khi được quy định trong Điều khoản sử dụng này, việc bạn sử dụng Trang web không cấp cho bạn bất kỳ quyền, tư cách, lợi ích hay giấy phép nào đối với bất kỳ sở hữu trí tuệ nào như vậy.

Bạn được phép sử dụng bất kỳ tài liệu và/hoặc nội dung nào trên Trang web chỉ khi được chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản. Trừ khi được quy định trong các Điều khoản sử dụng này, bất kỳ việc sử dụng các tài liệu hoặc nội dung đó, bao gồm sao chép, tái sản xuất, truyền tải, phân phối, khai thác thương mại hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh, đều bị cấm.

Nếu bạn phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào như vậy, bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

KHÔNG BẢO ĐẢM

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SẼ TỰ CHỊU RỦI RO VỀ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB. TRANG WEB VÀ NHỮNG NỘI DUNG TRONG TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THÔNG TIN, TÊN, HÌNH ẢNH, HÌNH CHỤP, BIỂU TRƯNG VÀ BIỂU TƯỢNG ĐỐI VỚI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CHUYÊN SÂU GOLD HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, CŨNG NHƯ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN ĐÓ, ĐƯỢC CUNG CẤP NGUYÊN TRẠNG VÀ TRÊN NỀN TẢNG SẴN CÓ MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC CHẤT LƯỢNG ĐẠT YÊU CẦU, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM, TƯƠNG THÍCH, BẢO MẬT, CHÍNH XÁC VÀ HOÀN CHỈNH.

TRỪ KHI ĐƯỢC YÊU CẦU THEO LUẬT, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÀI LIỆU CHỨA TRONG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ CHỨC NĂNG NÀO CHỨA TRONG TRANG WEB HOẶC MÁY CHỦ CỦA TRANG WEB SẼ VẬN HÀNH MÀ KHÔNG GIÁN ĐOẠN HAY TRÌ HOÃN HOẶC SẼ KHÔNG BỊ LỖI, KHÔNG BỊ VIRUS HAY LỖI KỸ THUẬT HOẶC TƯƠNG THÍCH VỚI BẤT KỲ PHẦN MỀM HAY TÀI LIỆU NÀO KHÁC.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong bất kỳ trường hợp nào, CHUYÊN SÂU GOLD, các cá nhân được cấp quyền điều hành trang web (admin), hoặc nhân viên, giám đốc, người làm công, cổ đông hoặc đại lý của các bên sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt hoặc điển hình, dù thiệt hại đó được dự kiến trước, có thể lường trước, được biết trước hay không) trên bất kỳ lý thuyết về trách nhiệm pháp lý nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản trong bất kỳ trạng thái nào; tổn thất phát sinh từ việc truy cập trái phép hoặc sử dụng các máy chủ bảo mật của chúng tôi và/hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ trong đó; mất dữ liệu; mất lợi nhuận; mất uy tín; hoặc tổn thất mà bên thứ ba phải chịu, phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc truy cập, sử dụng hoặc hoạt động Trang web.

TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tình trạng sẵn có của bất kỳ trang web hoặc tài liệu nào của bên thứ ba mà bạn có thể truy cập thông qua Trang web. Chúng tôi không xác nhận và sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc dịch vụ nào thuộc hoặc sẵn có từ các trang web hoặc tài liệu đó.

Bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ nhà quảng cáo hoặc nhà buôn là bên thứ ba nào được tìm thấy trên hoặc qua Trang web, bao gồm thanh toán và phân phối sản phẩm, dịch vụ và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc đại diện nào được liên kết với những giao dịch như vậy, sẽ được thực hiện giữa bạn và nhà quảng cáo hoặc nhà buôn có liên quan. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ các giao dịch như vậy.

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Trong quá trình bạn sử dụng Trang web, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn qua Trang web. Trong trường hợp đó, mọi thông tin cá nhân như vậy sẽ được xử lý theo Chính sách Quyền riêng tư.

CHẤM DỨT

Chúng tôi có quyền đình chỉ Trang web, hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web này, vì bất kỳ lý do gì, mà không cần thông báo cho bạn và không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

KHÔNG CÓ HIỆU LỰC

Nếu bất kỳ Điều khoản sử dụng nào do Toà án có thẩm quyền xét xử xác định là bất hợp pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thi hành vì lý do pháp luật của Việt Nam hoặc quốc gia nào mà Điều khoản sử dụng này được dự định sẽ có hiệu lực, điều đó sẽ không ảnh hưởng, không làm suy yếu hoặc làm mất hiệu lực bất kỳ điều khoản nào khác, và tất cả các điều khoản khác vẫn còn và duy trì đầy đủ hiệu lực và ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, điều khoản bất hợp pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thi hành đó, trong phạm vi và thuộc quyền hạn mà điều khoản đó bất hợp pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thi hành, sẽ bị cắt giảm và giới hạn chỉ trong phạm vi cần thiết để đưa điều khoản đó vào yêu cầu pháp lý của quyền hạn đó, và được sửa đổi để có hiệu lực theo mục đích của các bên như được phản ánh trong điều khoản đó.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam và bạn đồng ý chấp nhận thẩm quyền riêng biệt của toà án Việt Nam về việc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.

Các Điều khoản sử dụng này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 09 năm 2021.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRANG WEB TOÀN CẦU

Chuyên sâu gold (sau đây gọi chung là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) tuyên bố đã thiết lập chính sách quyền riêng tư để xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập khi bạn truy cập trang web này (https://www.chuyensaugold.com/) (“Trang web”) như được nêu dưới đây và chúng tôi sẽ tuân thủ chính sách quyền riêng tư và xử lý tất cả thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin của khách hàng, theo cách an toàn và phù hợp hơn.

Vui lòng tham khảo [tại đây] để biết chính sách quyền riêng tư của chúng tôi về việc Chúng tôi xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào khác, bao gồm thông tin cá nhân của khách hàng, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh và các cá nhân khác.

Một số đường link và/hoặc nhãn hiệu của chúng tôi có thể có chính sách quyền riêng tư của riêng công ty hoặc nhãn hiệu đó, có thể khác nhau, được đăng trên trang web của riêng công ty hoặc nhãn hiệu đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách quyền riêng tư đó khi cung cấp cho họ thông tin cá nhân của bạn thông qua việc bạn truy cập vào các trang web đó hoặc bằng các cách khác.

Chính sách quyền riêng tư này quy định các hướng dẫn cơ bản của chúng tôi cho tất cả thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng.

1. Tuân thủ pháp luật và quy định

Khi xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi phải tuân thủ:

  • (a) pháp luật, quy định và hướng dẫn tại Việt Nam, bao gồm Luật An ninh mạng, các điều luật về bảo vệ thông tin cá nhân mà/được Chính phủ Việt Nam ban hành.
  • (b) pháp luật, quy định và hướng dẫn nếu đang được áp dụng, trong bất kỳ quyền hạn nào khác, bao gồm các Quy định trong khuôn khổ Pháp luật Việt Nam, Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 27 tháng 4 năm 2016 (Quy định bảo vệ dữ liệu chung; “GDPR”) (khoản (a) và (b) sau đây sẽ được gọi chung là “Pháp luật”); và
  • (c) Chính sách Quyền riêng tư này.

Các điều khoản được sử dụng nhưng không được xác định trong Chính sách quyền riêng tư này sẽ có nghĩa theo Pháp luật quy định.

2. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các biện pháp phù hợp và công bằng, và trừ khi được Pháp luật cho phép như là một ngoại lệ, nếu không chúng tôi sẽ xác định rõ ràng mục đích sử dụng đến bạn hoặc tiết lộ trước thông tin đó đến công chúng hoặc thông báo kịp thời đến bạn về mục đích sử dụng đó hoặc tiết lộ thông tin đó cho công chúng một khi Công ty thu thập thông tin cá nhân. Đối với mục đích sử dụng thông tin cá nhân được tiết lộ trước đến công chúng, vui lòng tham khảo Thông báo công khai.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng liên quan.

Trừ khi được Pháp luật cho phép như là một ngoại lệ, nếu không chúng tôi sẽ xin phép sự đồng ý của bạn để thực hiện điều đó trước khi thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm.

Để biết cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin cá nhân theo GDPR, vui lòng tham khảo Thông báo công khai.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Trừ khi được Pháp luật cho phép như là một ngoại lệ, nếu không chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng được quy định trong đoạn trước.

4. Cung cấp thông tin cá nhân

Trừ khi được Pháp luật cho phép như là một ngoại lệ, chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

Về việc chúng tôi sử dụng chung thông tin cá nhân theo APPI, vui lòng tham khảo Thông báo công khai.

Trừ khi được Pháp luật cho phép như là một ngoại lệ, nếu không chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý trước của bạn và/hoặc sử dụng các biện pháp bảo vệ đầy đủ để bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt, khi cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba ở các quốc gia ngoài Việt Nam và/hoặc Khu vực kinh tế châu Âu.

5. Quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết và phù hợp để đảm bảo quản lý an toàn thông tin cá nhân, bao gồm cả việc ngăn chặn rò rỉ, mất mát và thiệt hại. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện sự giám sát cần thiết và phù hợp đối với các nhân viên xử lý thông tin cá nhân hoặc những người mà chúng tôi ủy thác xử lý. Chúng tôi đã quy định các biện pháp an toàn cụ thể đối với thông tin cá nhân riêng biệt trong các quy định nội bộ của mình.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng hủy hoặc xóa thông tin cá nhân nếu đã đạt được mục đích sử dụng và hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Pháp luật. Để biết chi tiết về thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo Thông báo công khai.

6. Quyền của bạn theo luật hiện hành

Theo Pháp luật, bạn có một số quyền nhất định liên quan đến thông tin cá nhân của mình, bao gồm chỉnh sửa, bổ sung, xóa, ngừng sử dụng, xoá vĩnh viễn hoặc ngừng cung cấp cho bên thứ ba. Nếu bất kỳ việc xử lý thông tin cá nhân nào khác như thế được yêu cầu bởi bạn hoặc đại diện của bạn, chúng tôi sẽ hành động theo các quy định của Luật pháp. Chi tiết về các quyền của bạn và thủ tục để thực hiện các quyền đó, vui lòng tham khảo Thông báo công khai.

7. Sử dụng thông tin cá nhân theo cách không cho phép nhận dạng cá nhân

Để đạt được các mục đích như quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân bằng cách chuyển đổi thông tin đó thành thông tin mang tính thống kê và các loại thông tin khác không cho phép nhận dạng cá nhân. Về việc chúng tôi xử lý thông tin không xác định theo APPI, vui lòng tham khảo Thông báo công khai.

8. Xem xét

Đối với việc xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xem xét và cải thiện các quy định của từng điều được liệt kê ở trên theo yêu cầu.

9. Thắc mắc

Các thắc mắc về Chính sách Quyền riêng tư này được tiếp nhận thông qua trang Liên hệ với chúng tôi. Để biết thông tin liên hệ của đại diện được chỉ định của chúng tôi tại Việt Nam, vui lòng tham khảo Thông báo công khai.