Bước 1: Truy cập link https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/vol2vol-expected-range-agricultural.html#

Bước 2: Chọn loại hàng hóa cần quan tâm

Bước 3: Chọn những mục mình cần quan tâm là Intraday, Volume, Change

  • Intraday: Quan sát những thay đổi trong ngày
  • Volume: Quan sát tổng volume ở các vùng giá
  • Change: Quan sát sự thay đổi volume ở các vùng giá

Note:

  • Open Interest: Thể hiện số lượng hợp đồng chưa được thực hiện hoặc giao.
  • Puts: Là các hợp đồng mua vào
  • Calls: Là các hợp đồng bán ra
  • Volume: Là khối lượng giao dịch
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính. Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN