Lợi nhuận quý 1 đạt 586 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu nhờ quy mô danh mục đầu tư gia tăng thúc đẩy lợi nhuận tài chính của tập đoàn. Hoạt động bán bảo hiểm cũng bị ảnh hưởng theo khó khăn chung toàn ngành theo đó doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm giảm 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệu quả kinh doanh ở mức trung bình với ROE quanh mức 7 – 8% và định giá cổ phiếu ở mức P/B 1.4x, thấp hơn mức trung bình 5 năm gần nhất là 1.7x


CSGVN – theo TechcomSecurities

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính. Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN